Psichologinės pagalbos ir mokymų centro logotipas

Apie projektus

Projektas „Pedagogų kompetencijų išsaugojimas, stiprinant jų psichinę sveikatą“

Leidinys: “Stresinių ir konfliktinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje”. Leidinį finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Vykdyti projektai

2023 m.
2023 m.

„Stipri šeima - sėkmingų santykių kūrinys“

Projekto tikslas - individualių psichologo-psichoterapeuto konsultacijų, paskaitų ir pozityvios tėvystės mokymų pagalba stiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų, tarp sutuoktinių, padėti ugdyti, meilę, atvirumą, savitarpio pagalbą, pagarbą ir atsakomybę, ugdyti socialinius įgūdžius bei įgūdžius padedančius įveikti asmenines emocines ir santykių krizes, stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, padėti šeimoms priimti ir ugdyti, lavinti raidos sutrikimų turinčius vaikus.

Projekto metu vykdomos veiklos:
 1. Nemokamos psichologo-psichoterapeuto konsultacijos šeimoms auginančioms raidos sutrikimų turinčius vaikus iki 18m. (40 val.)
 2. Nemokamos psichologo-psichoterapeuto konsultacijos Šeimoms/ asmenims išgyvenantiems asmenines ar santykių krizes (69 val.)
 3. Pozityvios tėvystės mokymai tėvams auginantiem raidos sutrikimų turinčius vaikus iki 18m.
 4. Pozityvios tėvystės mokymai tėvams auginantiems neurotipinės raidos vaikus iki 18m.
 5. Metodiniai leidiniai-žaidimai “Emocijų ratas”, “Dienotvarkė”.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2022 m.
2022 m.

„Stipri šeima - sėkmingų santykių kūrinys“

Projekto tikslas - individualių psichologo-psichoterapeuto konsultacijų, paskaitų ir pozityvios tėvystės mokymų pagalba stiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų, tarp sutuoktinių, padėti ugdyti, meilę, atvirumą, savitarpio pagalbą, pagarbą ir atsakomybę, ugdyti socialinius įgūdžius bei įgūdžius padedančius įveikti asmenines emocines ir santykių krizes, stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, padėti šeimoms priimti ir ugdyti, lavinti raidos sutrikimų turinčius vaikus.

Projekto metu įvykdytos veiklos:
 1. Suteikta 30 val. nemokamų psichologo-psichoterapeuto konsultacijų šeimoms auginančioms raidos sutrikimų turinčius vaikus iki 18m.
 2. Suteikta 80 val. nemokamų psichologo-psichoterapeuto konsultacijų Šeimoms/ asmenims išgyvenantiems asmenines ar santykių krizes
 3. 30 tėvų, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus iki 18m. dalyvavo Pozityvios tėvystės mokymuose
 4. 30 tėvų, kurie augina neurotipinės raidos vaikus iki 18m. dalyvavo Pozityvios tėvystės mokymuose
 5. Išleista ir išdalinta po 60 vnt. leidinių-žaidimų “Emocijų ratas”, “Dienotvarkė”

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2022 m.
2022 m.

„Gera vaikų psichikos sveikata - visuomenės stiprybė“

Projekto tikslas - individualių psichologo konsultacijų, psichoterapijos, dienoraščio-darbo knygos, Mindfulness ir kognityvine elgesio terapija grįstų grupių vaikams bei tėvams, intervizijų ugdymo įstaigoms pagalba stiprinti paauglių psichikos sveikatą, ugdyti psichikos sveikatai palankų elgesį, stiprinti psichologinį atsparumą, padėti mažinti nerimo, depresijos, panikos atakų, priklausomybių simptomus, ugdyti emociškai pozityvią individualią, šeimos, ugdymo įstaigos atmosferą.

Projekto metu įvykdytos veiklos:
 1. Suteikta 210 val. psichologo-psichoterapeuto individualių konsultacijų, paaugliams ir jų šeimoms
 2. 60 tėvų dalyvavo “Pilnaprotaujančios (įsisąmonintos) tėvystės (Mindfulness) mokymuose”
 3. 60 paauglių dalyvavo “Dėmesingumo (Mindfulness) ir kognityvinės elgesio terapija grįsta streso valdymo grupėje”
 4. Sukurtas ir išleistas dienoraštis-veiklos knyga "Asmeninio tobulėjimo knyga" skirtas paaugliams, kurio pagalba mokysis ne tik planuoti savo veiklą, bet ir pažinti save, auginti socialinius įgūdžius, sveikus miego įpročius, emocijų atpažinimo ir valdymo įgūdžius, 150vnt.
 5. 30 ugdymo įstaigų darbuotojų dalyvavo mokymuose "Paauglių emocinė savijauta, konfliktinių situacijų sprendimas. Sudėtingų atvejų analizė. Intervizija".

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2021 m.
2021 m.

„Stipri šeima - sėkmingų santykių kūrinys“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje tęstinį projektą „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“ (Nr.NVOŠG1-207). Projekto tikslas - bendros veiklos šeimoje, stiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų, tarp sutuoktinių, padėti ugdyti, meilę, atvirumą, savitarpio pagalbą, pagarbą ir atsakomybę, ugdyti socialinius įgūdžius bei įgūdžius padedančius įveikti asmenines emocines ir santykių krizes. Projektas įvykdytas teikiant individualios psichologo konsultacijos vaikams, paaugliams, suaugusiems, poroms, pravesta paskaita „Kaip stiprinti ryšį su vaiku. Darnūs santykiai šeimoje“, pravesti pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo mokymai, šeimų stovykla, išleistas stalo žaidimas šeimoms „Laikas kartu“.

2019 - 2020 m.
2019 - 2020 m.

„Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ pagal jungtinės veiklos sutartį vykdo LR Sveikatos apsaugos ministerijos (Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo) finansuojamą projektą „Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems“, kurio metu vedama pozityvios tėvystės įgūdžių grupė, grupė mokiniams bei grupė suaugusiems asmenims apie streso įvaiką bei problemų sprendimą bei teikiamos individualios psichologo konsultacijos vaikams, jų šeimos nariams bei suaugusiems bei jų šeimos nariams.

2019 m.
2019 m.

„Stipri šeima - sėkmingų santykių kūrinys“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje projektą „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“ (Nr.NVOŠG1-207), kurio tikslas stiprinti tėvų/ šeimų/ sutuoktinių tarpusavio santykius, mokyti tarpusavio supratimo, didinti atsakomybę socialiai priimtinų tarpusavio santykių puoselėjimui, santuokos krizių įveikimui, ugdyti tėvų pozityvios tėvystės įgūdžius. Buvo vedami mokymai tėvams, paskaitos suaugusiems asmenims. Iš viso suteikta 120 val. individualių konsultacijų (17 asmenų), pozityvios tėvystės mokymuose (16 val.) bei trijose paskaitose (9 val.) dalyvavo 78 asmenys, paruoštos informacinės-rekomendacinės brošiūros. 

2018 - 2019 m.
2018 - 2019 m.

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) Šilutės ir Pagėgių rajonuose, kurio metu teiktos individualios psichologinės konsultacijas vaikams ir jų tėvams, pedagogams bei vesti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, paskaitos tėvams, paskaitos vaikams, paskaitos pedagogams. Iš viso suteikta 792 val. individualių konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams; 144 val. paskaitų tėvams, mokiniams bei pedagogams įvairiomis psichologinėmis temomis, iš kurių paskaitos apie stresą ir jo valdymą; 80 val. pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų.

2018 m.
2018 m.

„Už vaikų vaikystę be smurto“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai projektą „Už vaikų vaikystę be smurto“ (Nr. SAAP74), kurio vienas iš tikslų buvo didinti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, šviesti su vaikais dirbančius darbuotojus apie įvairias pagalbos galimybes vaikams bei šeimai, kurie susiduria su netinkamu vaikų auklėjimu. Vesti mokymai specialistams dirbantiems su vaikais bei šeimomis, iš viso 60 dalyvių, 18 ak.val., paruošti informaciniai-rekomendaciniai lankstinukai.

Vizitas pas psichologą
Rositos profilis
Rosita Katauskienė Psichologė - psichoterapeutė

  Ignės profilis
  Ignė Lukminė Psichologė - psichoterapeutė